Výpůjční řád

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK A NORDIC WALKING HOLÍ 

Požadavky na Objednatele při zápůjčce

 • K pronájmu koloběžek/kol je nutné složit vratnou zálohu dle ceníku půjčovny uvedeného na webových stránkách www.aktivitymikulov.cz, případně ve výši sjednané ve Smlouvě o zápůjčce. Provozovatel má právo přednostně použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, úhradu sankce, jakož i dalších pohledávek jemu vzniklých v důsledku užívaní zapůjčených předmětů Objednatelem.
 • Pronájem koloběžek a/nebo kol je možný pouze po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 • Nájemcem (dále jen „Objednatel“) může být pouze osoba starší 18 let.
 • Půjčovné je splatné ihned po podepsání Smlouvy o zápůjčce (dále jen „Smlouva“).
 • Objednatel je povinen si před podpisem Smlouvy ověřit technický stav zapůjčovaných předmětů s ohledem na jejich bezpečné a řádné používání. Podpisem Smlouvy Objednatel stvrzuje, že na zapůjčených předmětech neshledal žádné závady.
 • Po podpisu Smlouvy přebírá Objednatel veškerou zodpovědnost za zapůjčené předměty až do doby jejich vrácení Provozovateli.

Odpovědnost za používání zapůjčených předmětů

 • Jízda na vypůjčené koloběžce, resp. chůze se zapůjčenými holemi z půjčovny je na vlastní nebezpečí Objednatele. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené Objednatelem v důsledku užívání zapůjčených předmětů, ať už se jedná o škody na majetku Objednatele nebo na jiných předmětech movitých i nemovitých. Provozovatel dále nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní újmu způsobenou Objednatelem v důsledku užívání zapůjčených předmětů, ať už se jedná o zdravotní stav Objednatele či jiných osob.
 • Objednatel přebírá odpovědnost za všechny zapůjčené předměty uvedené v jím podepsané Smlouvě stvrzené jeho podpisem, jakožto i za osoby které zapůjčené předměty uvedené v jím podepsané Smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18-ti let.
 • Odpovědnost za škody způsobené podceněním fyzických schopností a technické zdatnosti při ovládání koloběžky/používání holí připadá na Objednatele.

Pravidla užívání zapůjčených předmětů

 • Provozovatel při předání koloběžek/holí seznámí Objednatele se základními principy ovládání koloběžky/používáním holí a správnou technikou jízdy/chůze.
 • Koloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby.
 • Osoby mladší 18 let jsou ze zákona povinny užívat při jízdě správně uchycenou cyklistickou přilbu.
 • Za osoby mladší 18 let jsou po celou dobu trvání zápůjčky plně zodpovědní rodiče, resp. zákonní zástupci.
 • Objednatel a další osoby užívající zapůjčené předměty jsou povinni plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání koloběžky v silničním provozu.
 • Během užívání koloběžky je zakázáno požívat alkoholické nápoje, omamné látky a kouřit.
 • Při úmyslu vzdálení se od zapůjčených předmětů je objednavatel povinen zastavit na bezpečném místě, ze kterého nebude omezovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, a zabezpečit koloběžky proti zcizení prostřednictvím zámku.
 • Koloběžky jsou určeny především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách. Koloběžky nejsou vzhledem k své konstrukci určeny pro jízdu ve volném terénu, ani k free stylovým technikám – užívání zapůjčených koloběžek tímto způsobem je zakázáno.
 • Při poškození, ztrátě, či odcizení, jakož i při způsobení jakýchkoli škod či zdravotní újmy v důsledku užívání zapůjčených předmětů je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli a policii České Republiky.

Sankce a náhrada škody

 • Objednatel se zavazuje uhradit v následujících případech sankce v níže uvedené výši:
 • 100 Kč za každou hodinu prodlení s vrácením zapůjčených předmětů.
 • 100 Kč za každou koloběžku, budou-li vráceny znečištěné.
 • 1000 Kč za porušení Provozního řádu (případná náhrada škody není dotčená). Porušení tohoto Provozního řádu Objednatelem může být Provozovatelem považováno za závažné porušení Smlouvy, které vede k ukončení zápůjčky.
 • Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou zapůjčeného předmětu v případě jeho poškození. Provozovatel má právo použít pro tyto účely přednostně zálohu, zbylé náklady je Objednatel povinen uhradit nejpozději do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
 • Objednatel se zavazuje uhradit plnou cenu zapůjčených předmětů ve výši stanovené kvalifikovaným odhadem nebo posudkem soudního znalce v případě odcizení či ztráty zapůjčených předmětů. V náhradě škody se promítnou náklady spojené s oceněním.